Thông tin source code  bắn cá h5

 • Server chạy PHP + Client Cocos2djs
 • Source có thể Việt Hóa
 • Có hướng dẫn dựng cài đặt + Video hướng dẫn
 • Yêu cầu : linux7x
  Nền tảng:
  Nginx
  MySQL 5.6
  php5.6  + redis Swoole
  PHP5.6 Disable all delete functions

Một số hình ảnh Code Bắn Cá H5

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com