[Webgame] Source game Tiếu Ngạo Tây Du

Thông tin Source game Tiếu Ngạo Tây Du

  • Server chạy nền Erlang
  • Client Flash không PACK
  • Full Việt hóa Client 7GB có kèm .FLA
  • Đầy đủ tools vận hành và GM tools
  • Đã online trên nhiều cổng haygame , choi68
  • Có tools gộp sv

Một số hình ảnh Server game Tiếu Ngạo Tây Du