[MiniClient] Source game Vân Trung Ca

Thông tin Server game Vân Trung Ca

  • Server full project
  • Full set tools
  • Tools mã hóa MD5
  • Bản đã hex font Tahoma chuẩn chỉnh.
  • Dịch thô 50%
  • Server game JAVA

Sản phẩm bao gồm :

  • Tools Pack và Unpack .inf file (Việt hóa, chỉnh sửa text ingame)
  • Tools Gen Md5 (Thay thế, chỉnh sửa list file md5 hiện tại)
  • Main đã được hex font chuẩn Tahoma (gốc Simsun, vỡ font khi hiển thị tiếng việt)
  •  Bộ res đã được dịch ngược từ MD5 về tên file gốc (Dùng để việt hóa, debug chỉnh sửa dễ dàng)

Một số hình ảnh game Server Vân Trung Ca